QUI TRÌNH 6S CỦA HAPPYCLEAN

04/10/2021

Qui trình 6S của HappyClean đã được xây dựng dựa trên đặc thù ngành nghề vệ sinh và thói quen của người công nhân vệ sinh để có thể tối ưu năng suất và hiệu suất lao động.

Tuy chưa thể áp dụng hoàn toàn qui trình 6S của HappyClean nhưng trên con đường trỏ thành công ty vệ sinh uy tín nhất, công ty vệ sinh quản lý tốt nhất thì các hoạt động đào tạo, cải tiến và tính kỷ luật luôn được chú trọng để đào tạo, áp dụng và kiểm tra để đảm bảo chất lượng vệ sinh hàng ngày và theo định kỳ