Ban điều hành

HappyClean được điều hành bởi những con người quyết tâm với Nghề Vệ Sinh, kiên định với Triết Lý Kinh Doanh và trung thành với Văn Hóa Doanh Nghiệp 

Ông Đinh Chí Thành
Tổng giám đốc

Ủy viên Hội Đồng Thành Viên, kiêm Tổng Giám Đốc. Trình Độ : ( Tiến sĩ Quản trị kinh doanh – Hoa Kỳ )

Bà Đỗ Minh Thu
Giám đốc tài chính

Trình Độ : Cử nhân kinh tế - Luật

Lê Kim Thư
Trưởng phòng vận hành

Trình Độ : Cử nhân Quản trị kinh doanh