Tôn Chỉ Hoạt Động

Tuân thủ một cách có kỷ luật 08 tôn chỉ điều hành:
1. HappyClean đặt hết tâm huyết vào sự hài lòng chạm đến “hạnh phúc” của khách hàng.
2. HappyClean trân trọng giá trị cổ đông, đồng nghiệp, minh chứng với những quyền lợi tương xứng
3. HappyClean tuyển dụng, đào tạo, trân trọng những thành viên đạo đức, trách nhiệm và kỷ luật
4. HappyClean thương hiệu của sự sáng tạo, hợp tác và trách nhiệm.
5. HappyClean luôn tuân thủ các chuẩn mực đạo đức lao động và kinh doanh trên mọi phương diện
6. HappyClean tận tâm trong mọi hoạt động vì sự phát triển của ngành vệ sinh công nghiệp tại Việt Nam
7. HappyClean thương hiệu với trách nhiệm xã hội cao, vì sự phát triển vì cộng đồng.
8. HappyClean niềm Tự Hào Việt

Slide11

 

Bài viết liên quan

Triết Lý Kinh Doanh
Tôn Chỉ Hoạt Động